Opinia podatkowa warunkująca wypłatę przez Bank finansowania w zakresie identyfikacji ryzyk podatkowych w związku z zawartymi przez Kredytobiorcę transakcjami sprzedaży nieruchomości

W związku z procesem pozyskania finansowania jeden z naszych Klientów z branży deweloperskiej (Kredytobiorca), zwrócił się do nas o przygotowanie opinii podatkowej wymaganej przez Bank do wypłaty finansowania. Klient jest podmiotem dominującym w grupie, która skupuje nieruchomości gruntowe, a następie po utworzeniu spółek celowych, dokonuje sprzedaży nieruchomości w celu realizacji przez spółki celowe inwestycji deweloperskich. Przedmiotem opinii podatkowej było ustalenie ryzyk związanych z powstaniem nieodpłatnych lub częściowo nieodpłatnych świadczeń z uwagi na dokonane przez Klienta transakcje sprzedaży nieruchomości z pięcioletnim terminem płatności ceny sprzedaży.