Restrukturyzacja indywidualnej działalności gospodarczej w celu dywersyfikacji ryzyka gospodarczego oraz przygotowania sukcesji prawnej w rodzinie przedsiębiorcy

Jeden z naszych Klientów prowadzący indywidualną działalność gospodarczą w zakresie produkcji i dystrybucji produktów z tworzyw sztucznych, zwrócił się do nas z prośbą o dokonanie restrukturyzacji jego działalności gospodarczej. Klientowi zależało na dywersyfikacji ryzyka związanego z prowadzoną działalnością oraz stworzeniu struktury umożliwiającej zaangażowanie w działalności gospodarczej dzieci. Nasza Kancelaria w celu zminimalizowania ryzyka gospodarczego dokonała wyodrębnienia z działalności gospodarczej nieruchomości, które jako środki o najwyższej wartości pozostały przy Kliencie. Pozostałe składniki przedsiębiorstwa zostały natomiast wniesione do nowoutworzonej spółki komandytowej, w której komplementariuszem została nowoutworzona spółka zarządzająca (będąca spółką kapitałową), a komandytariuszami o ograniczonej odpowiedzialności Klient i dzieci Klienta. Wdrożenie wyżej opisanej struktury umożliwiło ograniczenie ryzyka osobistego Klienta, wyodrębnienie działalności zarządzającej nieruchomościami oraz zapewnienie sukcesji przedsiębiorstwa poprzez przystąpienie dzieci Klienta do nowoutworzonej spółki komandytowej.