Jak firma rozliczy koszty na przełomie różnych okresów – Kiedy kasa, kiedy memoriał

Dziennik Gazeta Prawna nr 29 (3670), str. B14

Jak firma rozliczy koszty na przełomie różnych okresów – Kiedy kasa, kiedy memoriał

Opis:
Koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodów poniesione w roku podatkowym lub latach poprzedzających rok podatkowy powinny być potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki. Z kolei gdy koszty pozostające w bezpośrednim związku z przychodami i odnoszące się do danego roku podatkowego zostały poniesione już po zakończeniu tego roku, to mogą być one potrącane z przychodami roku poprzedniego aż do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do jego złożenia lub w przypadku podatników, którzy nie mają obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, aż do dnia złożenia zeznania rocznego, nie później niż do upływu terminu określonego do jego złożenia. W sytuacji gdy koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, które odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, zostały poniesione po porządzeniu sprawozdania finansowego lub złożeniu zeznania, należy je potrącić w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub złożone zeznanie. W przypadku kosztów pośrednio związanych z przychodami wydatki te są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeśli jednak dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe kreślenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, wówczas stanowią one koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Link do publikacji
http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=473726