Od 2014 r. niekorzystne zasady

Rzeczpospolita nr 288 (9712), str.C4

Od 2014 r. niekorzystne zasady

Opis:
Nowelizacja przepisów ustawy PIT, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. zmieni brzmienie art. 24 ust. 5d ustawy PIT. Od 1 stycznia 2014 r. art. 24 ust. 5d ustawy PIT będzie przewidywała, iż w przypadku umorzenia przymusowego lub automatycznego udziałów, nabytych w drodze spadku lub darowizny uzyskany przychód z tytułu wypłaconego wynagrodzenia może zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, którymi są wydatki poniesione przez spadkodawcę lub darczyńcę na nabycie tych udziałów lub akcji. Jeżeli więc wydatki poniesione na nabycie przez spadkodawcę lub darczyńcę nie są wysokie, (co zazwyczaj ma miejsce w szczególności, gdy udziały bądź akcje zostały nabyte po wartości nominalnej) – obdarowany z tytułu umorzenia udziałów osiągnie dochód podlegający opodatkowaniu 19% podatkiem PIT. Podatnicy, którzy otrzymali w darowiźnie udziały powinni więc rozważyć, czy nie warto umorzyć ich w całości lub w części o ile umowa spółki na to pozwala jeszcze przed końcem bieżącego roku. Po 1 stycznia opisany powyżej mechanizm nie będzie przynosił korzyści podatkowych.

Zapraszam do zapoznania się z całą publikacją.

Link do publikacji
http://archiwum.rp.pl/artykul/1226678-Od-2014-r-niekorzystne-zasady.html