Dokumentacja cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych pozwala na analizę okoliczności w jakich dokonywane są transakcje z podmiotami powiązanymi. Skuteczna dokumentacja cen transferowych powinna usprawiedliwiać zastosowanie określonych warunków transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz zagwarantować, że organy skarbowe nie znajdą podstawy do szacowania dochodów. Usługi w zakresie cen transferowych mają na celu wyeliminowanie lub maksymalne ograniczenie ryzyk podatkowych związanych z transakcjami realizowanymi pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Nasza Kancelaria świadczy usługi z zakresu identyfikacji ryzyk podatkowych w obszarze transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. W ramach tzw. audytów cen transferowych dokonujemy kompleksowej weryfikacji zagadnień związanych z transakcjami realizowanymi z podmiotami powiązanymi, w szczególności pomagamy w identyfikacji podmiotów powiązanych, transakcji podlegających obowiązkowi przygotowania dokumentacji cen transferowych czy weryfikacji już sporządzonej dokumentacji cen transferowych przez Klienta. Wyniki audytu prezentowane są w formie raportu, który zawiera analizę transakcji realizowanych pomiędzy pomiotami powiązanymi, a także przedstawia nieprawidłowości i ryzyka w przedmiocie realizowanych transakcji wraz ze wskazaniem możliwości ich wyeliminowania.

Nasza Kancelaria sporządza dokumentację podatkową dla transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, dla wszystkich rodzajów transakcji spotykanych w obrocie gospodarczym (m.in. transakcji finansowych, towarowych, usługowych, restrukturyzacji gospodarczych i innych). W przypadku dokumentacji podatkowych opracowywanych dla rozliczeń realizowanych od 01.01.2017 r., dokumentacje podatkowe zawierają wszystkie elementy obowiązkowe, do których opracowania zobowiązani są Klienci w świetle nowych regulacji prawnych.

W przypadku gdy Klienci sporządzają dokumentację cen transferowych samodzielnie udzielamy wsparcia na etapie procesu jej sporządzania. Weryfikujemy również sporządzone samodzielnie przez Klientów dokumentacje pod kątem spełniania wymogów formalnych określonych przepisami prawa.

Pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu polityki cen transferowych. Opracowanie:

a) jednolitych zasad obiegu dokumentów związanych z obszarem cen transferowych,
b) ustalenie ośrodków odpowiedzialności za poszczególne czynności,
c) ustalenie jednolitych zasad rozliczania i udokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi,
d) wprowadzenie mechanizmów weryfikacji rynkowości transakcji już na etapie zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi,
e) ustalenie zasad kompletowania dokumentów oraz pozyskiwania na bieżąco danych rynkowych oraz innych informacji niezbędnych do sporządzenia dokumentacji cen transferowych i ich archiwizacja,
ułatwia Klientom efektywne zarządzanie ryzykiem związanym z cenami transferowymi oraz stanowi sprawne narzędzie przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych. Wprowadzenie jednolitej polityk cen transferowych stanowi też dodatkowe wparcie dla Klientów przy ewentualnych kontrolach skarbowych oraz późniejszej weryfikacji dokumentacji przez organy.

WYBRANE PROJEKTY